Odstoupení od smlouvy

 Odstoupení od kupní smlouvy

1. Je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupí-li
spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá na vlastní náklady prodávajícímu bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy,
zboží, které od něho obdržel. Náklady bude hradit i v případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3. Je-li kupující spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

3.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na
vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy,

3.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho
osobu,

3.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

3.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,

3.5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal,

3.6. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4. Je-li kupující podnikatelem, použijí se pro odstoupení od smlouvy ust. § 2001 a násl.
občanského zákoníku.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zaslat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího (Mladoboleslavská
843, Praha 9 – Kbely, 197 00), či na elektronickou adresu prodávajícího info@cyan.cz.
Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních
podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu, který je spotřebitelem, bez zbytečného
odkladu v textové podobě jeho přijetí.

6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.