Ředidlo C 6000 9l

Ředidlo C 6000 9l

485  vč. DPH

Dostupnost: Skladem
ZBOŽÍ EXPEDUJEME: DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ

Kurýr PPL – doručení do dvou pracovních dnů.
Možnost platby kartou online nebo bankovním převodem.


Pobočky Zásilkovna – doručení do dvou pracovních dnů.
Možnost platby kartou online, bankovním převodem nebo platby na dobírku.


Okamžitá dostupnost objednaného zboží na naší kamenné pobočce v Praze.
Mladoboleslavská 844, Praha – Kbely

Další informace

Hmotnost 9 kg
Velikosti

0,7l, 4l, 9l

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008.

Varování

  • H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží.
  • H315 – Dráždí kůži.
  • H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
  • H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H361d – Podezření na poškození plodu v těle matky.
  • H373 – Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici.
  • H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace viz. bezpečnostní list.